KELEBEĞİN OSCAR KULİSİ BAŞLIYOR

Os­car aday ada­yı olan ‘Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­’ fil­mi­nin Ame­ri­ka­’da­ki ta­nı­tı­mı için ge­ce gün­düz ça­lı­şan baş­rol oyun­cu­su Bel­çim Bil­gin, bay­ra­mı da Los An­ge­le­s’­ta ge­çi­re­cek.

Film için Ame­ri­ka­’nın çe­şit­li eya­let­le­rin­de gös­te­rim­ler dü­zen­le­yen ve lo­bi ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Bil­gin bu kez ya­nı­na rol ar­ka­daş­la­rı Kı­vanç Tat­lı­tuğ, Fa­rah Zey­nep Ab­dul­lah ve Mert Fı­ra­t’­ı da alı­yor. Dört oyun­cu fil­mi ya­pım­cı­la­rın ve eleş­tir­men­le­rin iz­le­me­si için bay­ram haf­ta­sı bo­yun­ca özel gös­te­rim­ler dü­zen­le­ye­cek.

Comments are closed.